RemoteVideoStatsCallback typedef Null safety

RemoteVideoStatsCallback = void Function(RemoteVideoStats stats)

Implementation

typedef RemoteVideoStatsCallback = void Function(RemoteVideoStats stats);